ssp_logo_web

Beregninger mot utenforskap

Nå er det utviklet et verktøy som viser at det lønner seg å investere i mennesker.

Utenforregnskapet

For den enkelte kan ikke livskvalitet måles i penger alene, men tallene sier noe om det større bildet. Og det sier noe om hvor politikere og samfunn bør rette oppmerksomheten for å møte de største utfordringene knyttet til utenforskap.

Utenfor-regnskapet er en “økonomisk modell som beregner en mulig gevinst av å lykkes med å få flere ungdom gjennom utdanningsløpet, flere inn i jobb og sikre at alle er en del av fellesskapet”.

Ut i fra dette ser vi at noen grupper er mer sårbare enn andre og som har høyere risiko enn gjennomsnittet for å havne utenfor fellesskapet. Dette gjelder blant annet de som ikke fullfører videregående skole, barn i lavinntektsfamilier og barn med diagnoser. Regnskapet er ikke utviklet for å vise hva de ulike gruppene fører med seg av kostnader, men for å vise hvor innsatsen bør settes inn for å gi flest mulig et godt liv.

Utenfor-regnskapet

Dette verktøyet er utviklet av Rambøll på oppdrag fra Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge (KS). Disse omfattende beregningene baserer seg på data fra SSB, Norsk Pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister. Med dette kan kostnader, inntekter og forbruk av offentlige tjenester sees over et livsløp.

Les mer
Rapporten Sex som funker

Unge forteller om seksualitet og funksjonsevne

Les om prosjektet
Flagg

LHBT, LHBTI, LHBTIQ…?

Les om prosjektet
Sosiale media

Fakta om barn og unges mediebruk fra Medietilsynet

Les om prosjektet