ssp_logo_web

Beregninger mot utenforskap

Nå er det utviklet et verktøy som viser at det lønner seg å investere i mennesker.

Utenforregnskapet

For den enkelte kan ikke livskvalitet måles i penger alene, men tallene sier noe om det større bildet. Og det sier noe om hvor politikere og samfunn bør rette oppmerksomheten for å møte de største utfordringene knyttet til utenforskap.

Utenfor-regnskapet er en “økonomisk modell som beregner en mulig gevinst av å lykkes med å få flere ungdom gjennom utdanningsløpet, flere inn i jobb og sikre at alle er en del av fellesskapet”.

Ut i fra dette ser vi at noen grupper er mer sårbare enn andre og som har høyere risiko enn gjennomsnittet for å havne utenfor fellesskapet. Dette gjelder blant annet de som ikke fullfører videregående skole, barn i lavinntektsfamilier og barn med diagnoser. Regnskapet er ikke utviklet for å vise hva de ulike gruppene fører med seg av kostnader, men for å vise hvor innsatsen bør settes inn for å gi flest mulig et godt liv.

Utenfor-regnskapet

Dette verktøyet er utviklet av Rambøll på oppdrag fra Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon i Norge (KS). Disse omfattende beregningene baserer seg på data fra SSB, Norsk Pasientregister og Kommunalt pasient- og brukerregister. Med dette kan kostnader, inntekter og forbruk av offentlige tjenester sees over et livsløp.

Les mer
Skateparken i Klæbu

Ute for ungdom

Les om prosjektet
Rapporten Sex som funker

Unge forteller om seksualitet og funksjonsevne

Les om prosjektet
Flagg

LHBT, LHBTI, LHBTIQ…?

Les om prosjektet