ssp_logo_web

Handlingsplan – dette gjør kommunen

Høsten 2018 vedtok et enstemmig bystyre SteinSaksPapir, en handlingsplan mot “mobbing, vold og seksuell trakassering blant barn og unge”.

Denne strategien handler både om kunnskap, metode og gjennomføring. De som jobber med oppvekst og utdanning i Trondheim kommune skal kunne tilby enda bedre tjenester, og det skal settes i gang nye tiltak for å bedre barn og unges oppvekstvilkår.

SteinSaksPapir har en politisk vedtatt handlingsplan med 21 punkt. Noen av punktene i planen handler om hvordan kommunen kan videreutvikle tjenestetilbudet. Andre handler om hvordan kommunen, i samarbeid med innbyggere og kunnskapsmiljø, skal legge til rette for gode livsbetingelser for barn og unge.

 1. Felles handlingsplan mot mobbing, vold og seksuell trakassering blant barn og unge

  Alle enheter i oppvekst og utdanning forplikter seg til å jobbe etter en felles handlingsplan mot mobbing, vold og seksuell trakassering blant barn og unge med utgangspunkt i strategiens kunnskapsgrunnlag.

 2. Felles kompetanseløft for alle ansatte i oppvekst og utdanning

  Felles kompetanseprogram for alle ansatte, faglærte og ufaglærte i skole, barnehage og BFT. Ansatte i Trondheim kommune med relevant kompetanse underviser sammen med ansatte ved NTNU og DMMH. Ekspertutvalget skal også være sentrale i kompetansepakken. Kompetanseløftet vil blant annet inneholde tema som samarbeid med familie og nettverk, emosjoner, tilknytning, traumer, relasjon og kommunikasjon.

 3. Helsestasjon for kjønn og seksualitet

  Det skal etableres helsestasjon for kjønn og seksualitet der barn og unge med behov for spesialiserte tiltak skal få kvalifisert hjelp. Interne og eksterne fagmiljø skal se på ulike løsninger for dette.

 4. Nytt kunnskapsbasert program mot seksuell trakassering

  Skole, barnehage og BFT skal etablere en intern opplæring som omfatter utvikling av en foretrukken praksis på barn og unges seksualitet, inklusjon, digital dømmekraft og fysisk aktivitet.

 5. Barn og unges erfaringer skal forme tjenestene

  Det skal utvikles ulike måter som sikrer at barn og unges egne erfaringer og meninger blir systematisk etterspurt, dokumentert og brukt til å forme tilbudet ved alle enheter i barnehage, skole og BFT. Formålet med systematiske samtaler med barn er å få synliggjort områder som har betydning for barns trivsel og utvikling. Barnets mening vil bidra til å utvikle kunnskap om hvordan vi kan skape bedre betingelser for barns læring, trivsel og sosiale utvikling.

 6. SteinSaksPapir-konferanse

  Konferanse annethvert år der god praksis deles, der barn og ungdom deltar aktivt og ulike forskningsprosjekt presenteres. Dette blir et møtested mellom praksis, forskning, innbyggere og barn & unge.

 7. SteinSaksPapir-undersøkelse

  Årlig undersøkelse som leter etter barn og unges styrker, følelser, drømmer og håp. Undersøkelsen utarbeides av barn og unge, FOU og psykologer i Barne- og familietjenesten. Undersøkelsen vil være et supplement til Ungdataundersøkelsen.

 8. Velværekomite - Barnas AMG

  Utvalgte skoler bør etablere egne Velværekomiteer. Komiteen skal bestå av barn og unge, ansatte og foreldre. Komiteen skal med jevne mellomrom sjekke tilstanden i elevenes arbeids- og læringsmiljø. Forslaget er spilt inn av elever ved ungdomstrinnet.

 9. MEST (UNGMEST)

  Tverrfaglig samarbeid, skole og skolehelsetjeneste, gir ungdom kunnskap om normalpsykologiske utfordringer og mestringsstrategier for å møte motgang. Pilot gjennomført i videregående- og ungdomsskole. Implementeres i alle byens ungdomsskoler.

 10. Kampanje #heltnormalt 

  Lanseres som en kampanje ved skolene og i sosiale medier for å utfordre barn, foreldre og besteforeldres oppfatninger av normalitet. Gjennom dette ønsker vi åpenhet om hverdagsvansker og bidra til at færre barn og unge tror “de er alene om å ha det sånn”. Tiltaket støttes av tilbakemeldinger fra praksisfeltet og av psykologisk forskning.

 11. Kulturelt årshjul

  Barn og unge stimuleres til ulike kulturaktiviteter og uttrykk som styrker fellesskap og inkludering. Det kan være teater, drama, litteratur, musikk, dans osv. Tiltaket vil gjennomføres i samarbeid med kultur og idrett, områdeløft Saupstad/Kolstad, private aktører og frivilligheten.

 12. Barn og unge med behov for ekstra beskyttelse

  Det settes ned en prosjektgruppe med representanter fra interne og eksterne fagmiljø for å se hvordan barn og unge med behov for ekstra beskyttelse både kan fanges bedre opp og få riktig hjelp. Det vil også være avgjørende at rutinene mellom enheter og etater i hjelpeapparatet er tydelige slik at barn, unge og familier får helhetlig oppfølging.

 13. Sentralen for relasjonell velferd og samskaping

  I løpet av neste fireårsperiode skal det etableres en sentral for relasjonell velferd og samskaping. Dette skal skje i samarbeid med NTNU, innbyggere og frivillig sektor. Senteret skal legge til rette for utprøving av innovasjonsprosjekter for å utvikle praksis i relasjon med barn, unge og innbyggere for øvrig. Senteret blir viktig i realisering av Universitetskommune 3.0. Etableringen skjer i samarbeid med universitetet i Århus og Århus kommune.

 14. Normalitetsforståelser og bruk av spesialpedagogiske vedtak i barnehage og skole

  Vi vil samarbeide med DMMH i et forskningsprosjekt som ser nærmere på ulik praksis mellom barnehager i bruk av spesialpedagogiske vedtak. Ved å se til eksisterende praksis rettes fokus mot hvordan barnehagen som institusjon og fellesskap påvirker behovet for spesialpedagogiske vedtak.

 15. Vennskap og lek for to- og treåringer i barnehagene

  Utvalgte barnehager skal ha vennskapsprosjekt for to- og treåringene i småbarnsavdeling for å motvirke utenforskap som kan utvikle seg i den alderen. Vi vil initiere samarbeid med DMMH i dette arbeidet.

 16. Møteplasser for alle

  Sterke barnefellesskap krever sterke voksenfellesskap. Det er derfor nødvendig å styrke og stimulere møteplasser og fellesskap på tvers av generasjoner.

 17. Handlingsplan for fysisk aktivitet i barnehage og skole med SFO

  Trondheim kommune ønsker å legge til rette for at alle barn og unge skal oppleve daglig fysisk aktivitet i barnehage og skole med SFO. På bakgrunn av dette gjorde Bystyret i Trondheim Kommune et vedtak om å utvikle en overordnet plan for fysisk aktivitet: “Bystyret ber om at rådmannen utvikler en overordnet plan for fysisk aktivitet i barnehage, skole og SFO. Fysioterapeutenes og helsesøstrenes forebyggende og helsefremmende rolle skal synliggjøres i større grad enn i tidligere planer.” Handlingsplanen er en del av Trondheim kommunes overordnede strategi for oppvekstområdet, “Stein, saks, papir - strategi for sterke barnefellesskap”.

 18. Tverrfaglige team på skolene

  Bygge opp tverrfaglige team som skal være tilstede på skolene slik at elevene kan få hjelp de trenger, samt at læreren kan få konsentrere seg om å være lærer.

 19. Alternativ læringsarena på alle skolene

  Vurdere oppretting av alternative læringsarenaer på alle skolene i kommunen, som kan sikre alle elever mestring på skolen og gode læringsmiljø.

 20. Gode overganger mellom barne- og ungdomsskole

  Utrede hvordan man kan sikre gode overganger mellom barne og ungdomsskolen, som er en fase som kan være utfordrende for mange.

 21. Strategi for et systematisk og vedvarende samarbeid om barn og unge mellom kommunen, kultursektoren og idretten.

  Målet er å finne et felles verdigrunnlag i arbeidet med barn og unge, der man jobber sammen for sterkere inkludering på kultur- og idrettsarenaen.