ssp_logo_web

Fagdag og startskudd for

Lerkendal bydel 3.0

Lerkendal bydel skal gjøre tjenestene til barn og familier mer tilgjengelige, ubyråkratiske og samordnet. Forsker Dina von Heimburg og psykolog Birgit Valla deler ny kunnskap og perspektiver på hvordan vi kan samskape velferd og livskvalitet.

Dina Von Heimburg

Dina von Heimburg, Universitetslektor - NTNU

Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie
Fakultet for medisin og helsevitenskap

Det trengs en hel bydel:
Fellesskapende praksiser i barnehager og lokalsamfunn

Barnehagen betyr mye for helse og livskvalitet hos barn og deres familier. Universitetslektor Dina von Heimburg har forsket hvordan barnehager kan videreutvikles til å bli arenaer som fremmer samskaping av inkluderende fellesskaper. Hennes innlegg tar for seg teoretiske perspektiver på relasjonell velferd, viser eksempler på relasjonell velferd i praksis med utgangspunkt i barnehagen og foreldredemokratiet.

Birgit Valla høyde

Birgit Valla

Utdannet psykolog fra Norges Teknisk- og Naturvitenskapelige Universitet
(NTNU) og er spesialist i klinisk psykologi (barn og ungdom).

Lett tilgjengelig hjelp til barn og familier - En god oppvekst for alle

Psykolog Birgit Valla snakker om hvordan kan man utvikle tjenester med utgangspunkt i innbyggernes behov og tilbakemeldinger om hva som er nyttig. Tidligere har det vært en “ovenfra og ned” tenkning når det gjelder offentlig innsats og tjenesteyting. Valla framsnakker en mer dynamisk tilnærming der tjenester jobbes fram i dialog med innbyggerne.

Logo Trondheim Kommune

SteinSaksPapir er strategien for å bygge sterke barne- og ungdomsfellesskap i Trondheim kommune

Derfor ønsker Trondheim kommune med SteinSaksPapir å involvere og engasjere oss innbyggere. Trenere, foreldre, naboer, lærere, alle kan dra sammen. Her legges det til rette for at alle kan komme i gang med tiltak som kan gi en god hverdag til alle barn.

Les mer om SteinSaksPapir