ssp_logo_web

Hva er SteinSaksPapir?

Trondheim Kommune skal i samarbeid med innbyggere, ansatte og forskere sammen få ideer, løse problemer og finne nye veier for å bygge sterke fellesskap for barn.

SteinSaksPapir er et enstemmig politisk vedtatt retnings- og kunnskapsgrunnlag som er felles for alle tjenester innenfor oppvekst og utdanning i Trondheim kommune.

Innholdet og utformingen av det offentlige tjenestetilbudet er alltid i utvikling. Samfunnet endres, ny forskning synliggjør muligheter og det utvikles nye måter å samhandle på. Gjennom SteinSaksPapir skal nye ideer utprøves og videreutvikles. Dette handler om mer enn bare kommunens tjenestetilbud, men også hvordan en tenker velferd og hvordan vi som samfunn i fellesskap kan bidra til å skape gode samfunn.

Noen av de viktigste målsettingene i SteinSaksPapir er å bekjempe mobbing, utenforskap, digital netthets og seksuelle krenkelser. Det offentlige skal gjøre sitt, men her må alle innbyggere være med og gi sitt bidrag. Oppvekst er et felles ansvar.

Tre ungdommer på et gatehjørne

SteinSaksPapir handler om kunnskapsutvikling, hvordan kommunen skal jobbe og samarbeidet med innbyggerne.

 

Kunnskapsutvikling

Kommunen skal i samarbeid med NTNU og andre fagmiljø jobbe for å knytte teori tettere til praksis. Tjenester og innsats skal bygge på kunnskap og erfaringer, og videreutvikles i dialog med forskere og fagfolk.

 

Hvordan kommunen skal jobbe 

SteinSaksPapir har en vedtatt handlingsplan. Noen av punktene i planen handler om hvordan vi i kommunen kan videreutvikle vårt tjenestetilbud. Andre handler om hvordan kommunen, i samarbeid med innbyggere og kunnskapsmiljø, skal legge til rette for gode livsbetingelser for barn og unge.

 

Samarbeid med innbyggerne 

Velferd er ikke noe kommunen har ansvar for alene, men noe som hver dag må samskapes av alle innbyggere.  Kommunen vil mobilisere så mange og så bredt som mulig, og få med foreldre, besteforeldre, lærere, naboer og alle andre til å bidra i sitt nærmiljø.

 

Barn leker stein,saks,papir

Oppvekst, et felles ansvar

Navnet er inspirert av en lek der flaks og tilfeldigheter avgjør hvem som vinner og taper. Barn velger ikke sine foreldre, søsken, barnehage, skole eller nabolag. Barn og unges oppvekst er likevel ingen lek, men vårt felles ansvar.

SteinSaksPapir-filosofien

Skal kommunen lykkes i å få til endringer og bygge sterke fellesskap for barn, må det våre en felles forståelse av hvordan vi skal jobbe sammen. Dette er noen av de viktigste bærebjelkene i SteinSaksPapir:

 

Samskaping og innbyggerinvolvering

Kommunen skal bli bedre på å involvere andre. Behov og løsninger skal ikke defineres og løses av profesjonelle alene, men sammen med innbyggere.

 

Relasjonell tenkning

Barn og unge lever sine liv på ulike arenaer, og kommunen må jobbe opp imot de mange relasjonene og nettverkene de er en del av.

 

På tvers

Kommunen skal bli flinkere til å jobbe på tvers. For eksempel skal vi bli flinkere til å samarbeide på tvers av avdelinger, institusjon og med innbyggerne.

 

Praksisnære prosesser

Praksis kommer først. Kunnskapsutvikling skal i større grad skje i samarbeid med tjenesteytere og ha fokus på tema som har mest betydning for det daglige arbeidet.

 

Vi vet ikke alltid best

Kommunen skal være åpen for at det finnes andre meninger og andre måter å forstå virkeligheten. Ulike stemmer skal få komme til orde.

 

Kunnskapsbasert innsats

Kommunens tjenester og innsats skal være forankret i kunnskap og erfaringer, og skapes i dialog med forskere, fagfolk og de som yter tjenester

Ekspertutvalget – vanlige folk som bryr seg

At innbyggerne blir involvert er en av de viktigste bærebjelkene i SteinSaksPapir-tenkninga.

Les mer om ekspertutvalget